جناب سیدعلی پورباقری

سابقه تحصیلی:

  • لیسانس عمران

 

سوابق شغلی:

  • مسئول دفتر فنی شهرداری سرچشمه
  • معاون فنی و شهر سازی سرچشمه
  • شهردار شهر سرچشمه
  • مسئول دفتر فنی فرمانداری
  • معاون برنامه ریزی سازمان عمران
  • مسئول اجرایی معاونت عمرانی
  • معاونت فنی و عمرانی
  • معاونت شهرسازی
  • معاونت شهرسازی و امور زیربنایی