عملیات های عمرانی ۱۴۰۰
عنوان عملیات
ماهجدول گذاری (مترطول)کانیووسنگ فرش (مترمربع)زیرسازی و آسفالت (مترمربع)خاکبرداری (مترمربع)پیاده روسازی (مترمربع)مساحت کل پارکهای در حال ساخت بطور همزمانمتفرقه
فروردین۴,۵۰۰۴,۲۵۰۲,۵۰۰۰۰۴,۰۰۰۳۰,۵۳۷
اردیبهشت۶,۵۰۰۶,۰۰۰۳,۸۰۰۰۰۶,۰۰۰۰
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع کل۱۱,۰۰۰۱۰,۲۵۰۶,۳۰۰۰۰۱۰,۰۰۰۳۰,۵۳۷۰
شش ماه اول سال۱۱,۰۰۰۱۰,۲۵۰۶,۳۰۰۰۰۱۰,۰۰۰۳۰,۵۳۷۰
شش ماه دوم سال۰۰۰۰۰۰۰۰